نقش جنسیت بررفتارهای اجتماعی ومدیریتی افرادتغییرجنسیت یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 الهیات ومعارف اسلامی، حقوق وعلوم سیاسی،دانشگاه آزاداسلامی،زاهدان،ایران،زاهدان،ایران

2 الهیات ومعارف اسلامی ،ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان ایران

3 گروه حقوق،واحدساوه،دانشگاه آزاداسلامی،ساوه،ایران

چکیده

مسأله تغییر جنسیت به عنوان یک پدیده نوظهور پزشکی پرسش‌های فراوانی در پی داشته است، چه با پیشرفت دانش پزشکی و تکنولوژی جراحی این امکان فراهم آمده که جنسیت افراد از مؤنث به مذکر و برعکس تغییر یابد و این امر نه تنها در مورد بیمارانی چون هرمافرودیسم (دوجنسی‌ها) صورت می‌گیرد،بلکه درموردافرادسالم نیزقابل انجام گردیده است.از اینرو،جوازاین اقدام وتأثیرآن درروابط میان زوجین ازنظربقای ازدواج، نفقه،مهریه، ولایت،ارث و...ونیزدرروابط بافرزندان جای مطالعه وتحقیق بسیار دارد.غالب فقهای حنفی باتغییرجنسیت مخالفندوتنهاتغییرجنسیت درافرادخنثی یا دوجنسی‌ها را مجازمی‌دانند.به عبارتی فقهای حنفیه وامامیه،دربحث جوازتغییرجنسیت افرادخنثی، اشتراک نظر دارند، امّا توجه به این نکته ضروری است عده‌ای ازآنان به وجوب تغییرجنسیت خنثی‌ها معتقدندبعبارت دیگر،هرگاه انجام واجبات شرعی وترک محرمات درموردشخص خنثی وابسته به تغییر جنسیت وتعیین جنسیت واحداست و وی دارای تمکن مالی وجسمی باشد،واجب است تغییرجنسیت دهد.البته مباحث مربوط به افراد«خنثی»یا«دوجنسی»یک پدیده نو و امری نوظهوری محسوب نمی‌شود،زیراازگذشته تاکنون همواره افرادی بعنوان خنثی یابیمارجنسی درجوامع بشری می‌زیسته‌اند.براین اساس،در روایات دینی وفقه اسلامی پیرامون وضعیت فقهی این گونه افرادنیزسخن گفته شده است.آنچه موضوع تغییرجنسیت را ازاهمیت ویژه برخوردارساخته است، پیشرفت تکنولوژی وتوسعه دانش جراحی وامکان تغییرجنسیت است که این امرنه تنها درمورد افرادبیمارجسمی(ماننددوجنسی‌ها)صورت می‌گیرد،بلکه تغییرجنسیت درموردافرادسالم نیزقابل تحقق است.

کلیدواژه‌ها