واکاوی دلالت‌های تربیتی مثبت اندیشی در آموزه‌های حضرت علی (ع) و اعتبارسنجی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

4 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی دلالت‌های تربیتی مثبت‌اندیشی در آموزه‌های حضرت علی (ع) و اعتبارسنجی آن انجام شده است. این پژوهش در زمره پژوهش‌های کیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با نظام مقوله بندی قیاسی انجام شده است. حوزه پژوهش شامل متون مرتبط با آموزه‌های حضرت علی (ع) با استفاده از رویکرد هدفمند بود. ابزار گردآوری اطلاعات شامل فیش برداری مرتبط با واکاوی دلالت‌های تربیتی مثبت اندیشی در آموزه-های حضرت علی (ع) بود. روش کدگذاری و پارگراف به عنوان واحد تحلیل، جهت تجزیه و تحلیل متون استفاده گردید. جهت سنجش روایی محتوایی از ضریب لاوشه (CVR) استفاده شد و در سطح 59 صدم مورد تایید قرار گرفت. یافته ها در دلالت‌های تربیتی ‌‌مثبت‌اندیشی در آموزه‌های حضرت علی (ع) شامل 13 مفهوم اصلی و 77 دلیل تربیتی بود که شاخص ترین آن عبارتند از: تقویت حس دوراندیشی، کسب پیروزی با دوراندیشی، گمان نیک نسبت به خداوند و دیگران، آسان‌گیری در امور زندگی، آرامش دل و سلامتی دین، حُسن نیت نسبت به دیگران، تقویت همبستگی و پیوند با دیگران، تقویت روابط با دیگران، همنشینی با افراد خوب و خوشنام، انتظار آینده‌ای مثبت و ... می-باشد.

کلیدواژه‌ها