بررسی مدیریت منابع انسانی بانک مسکن با نقش مدیریت دولتی نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران

چکیده

با توجه به پیشرفت‌هاى فناورى در راستاى تحقق خواست جامعه و سازمان‌هاى دولتى باید ساختار خود را متناسب با این پیشرفت‌ها متحول نموده و نوسازى نمایند. هدف از این پژوهش مدل مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد مدیریت دولتی نوین می‌باشد. در پژوهش حاضر برای جمع‎آوری داده‎ها از روش آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه‎های عمیق، نیمه ساختار یافته و استفاده از نظر 12 خبره و در بخش کمی از پرسشنامه اطلاعات جمع‌آوری گردید. مصاحبه‌های انجام شده به روش کدگذاری سه مرحله ای (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) ، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در بخش کیفی تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه‌ها ادامه یافت و در بخش کمی نیز 391 نفر از مشتریان بانک مسکن حجم نمونه را تشکیل دادند و پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. درنهایت مولفه‌های مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد مدیریت دولتی نوین (اصل خصوصی سازی، اصل تمرکز زدایی، اصل کوچک سازی، اصل مدیریت گرایی ، بوروکراسی زدایی) تنظیم و پیشنهاد گردید. همچنین پژ

کلیدواژه‌ها