شناسایی عناصر و مولفه های الگوی عوامل موثر بر ترک خدمت داوطلبانه مدیران ارشد صنعت خودروسازی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

امروزه سرمایه انسانی با ارزش‌ترین دارایی سازمان است و موفقیت سازمان‌ها بیش از آن که به شاخص‌های مالی و فیزیکی مربوط باشد به دارایی‌های نامشهود نظیر فکر و اندیشه کارکنان به خصوص مدیران بستگی دارد. کارکنان و مدیران کارآمد و با تجربه از نظر عملکردی نسبت به سایر کارکنان و مدیران متمایز هستند. این افراد با تجارب و توانمندی‌های فراوان خود پتانسیل‌هایی برای نسل‌های بعدی رهبران سازمان خواهند بود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر و مولفه‌های الگوی عوامل موثر بر ترک خدمت داوطلبانه مدیران ارشد صنعت خودروسازی ایران صورت گرفت. این پژوهش از نوع کیفی بود که از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران ارشد صنایع خودروسازی بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و تا رسیدن به نقطه اشباع داده 18نفر برای مصاحبه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری مصاحبه نیمه ساختاریافته بر اساس یافته‌های پژوهش، تعداد 5 عامل به عنوان مضامین فراگیر یا اصلی شامل (نهادهای حاکمیتی، مدیران بالادستی، وضعیت سازمان، عوامل مالی، عوامل عملکردی)، و تعداد 16 عامل به عنوان مضامین سازمان ده و تعداد 52 عامل به عنوان مضامین پایه مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها