ارائه مدل اخلاق حرفه ای برای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و مشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 گروه علوم تربیتی،واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن،ایران

چکیده

بنابر نقش مهم اخلاق در موفقیت اساتید دانشگاه فرهنگبان در برنامه‌ی آموزشی و برقراری رابطه مطلوب با دانشجویان، شناسایی و بهبود مولفه‌های اخلاقی اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان جهت بهبود و تقویت این ابعاد ضروری می-نماید. لذا، هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی از اخلاق حرفه‌ای برای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان بود. پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، 23 نفر از خبرگان دانشگاهی و مسئولین دانشگاه فرهنگیان بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین، جامعه آماری بخش کمی پژوهش نیز شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان کل کشور بودند که با استفاده از فرمول کوکران، و به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 267 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. برای تحلیل داده‌های کیفی پژوهش از تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش کمّی نیز از روش‌های تحلیل عاملی (تأییدی) و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه‌های صداقت، عدالت، احترام، مسئولیت‌پذیری، قانون مداری، وفاداری و حفظ کرامت انسانی به عنوان مولفه‌‌های تاثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شناسایی شدند. یافته‌ها نشان داد که تمام مولفه‌های شناسایی شده، در بین اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در حد مطلوب بود و مدل ارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها