تعیین استراتژی‌های‌ منابع انسانی در اجرای استراتژی در حوزه سلامت کشور، بر اساس تکنیک‌های DELPHI و AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین استراتژی‌های‌ منابع انسانی در اجرای استراتژی در حوزه سلامت کشور از طریق روش کیفی- کمی انجام شد. جامعۀ آماری آن در بخش کیفی، گروهی از روئسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در بخش کمی مدیران عالی و میانی ستادی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بودند. در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری گلوله برفی، تعداد 20 نفر و در بخش کمی با روش نمونه-گیری در دسترس، تعداد 20 نفر به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. داده‌ها در بخش کیفی از طریق اجرای تکنیک دلفی با پرسشنامه نیمه‌ساختاریافته در راند اول و ساختاریافته در راندهای بعدی و در بخش کمی از طریق اجرای پرسشنامه‌ ماتریسی بر روی نمونۀ آماری استخراج و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و EXPERT CHOICE تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های کیفی نشان داد، «استراتژی‌های منابع انسانی» دارای شش بعد و «اجرای استراتژی‌» دارای سه بعد و نه مولفه بشرح: بعد ساختاری ، بعد محیطی و بعد رفتاری ، بود. نتایج بخش کمی نشان داد که در استراتژی‌های‌ تامین و آموزش منابع انسانی، مولفه محیط کلان، در استراتژی‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی و توسعه و بهسازی، مولفه ساختار سازمان مجری، در استراتژی‌ جبران خدمت، مولفه رفتار تدوین کنندگان و در استراتژی‌ مشارکت کارکنان، مولفه محیط خاص ، دارای بالاترین اهمیت بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها