طراحی مدل مدیریت زنجیره تامین پایدار(SSCM) نظام‌های آموزشی در جهت استقرار دانشگاه پایدار مبتنی بر پارادایم توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد ساری، مازندران، ایران

2 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت زنجیره تامین پایدار(SSCM) نظام‌های آموزشی در جهت استقرار دانشگاه پایدار مبتنی بر پارادایم توسعه پایدار از طریق روش تحقیق مدل آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعۀ آماری آن در بخش کیفی، گروهی از اساتید مهندسی محیط زیست، مدیریت دولتی و مدیریت آموزشی دانشگاه‌های آزاد و مدیران عالی ادارات محیط زیست کشور و در بخش کمی کارشناسان واحد تدارکات، مدیران عالی، میانی و عملیاتی و اعضاء هیئت‌علمی رشته مهندسی صنایع، مدیریت دولتی و آموزشی در دانشگاه‌های آزاد استان مازندران در 14 واحد دانشگاهی به تعداد تقریبی 660 نفر بودند. در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری گلوله برفی، تعداد 20 نفر و در بخش کمی با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی بر اساس فرمول کوکران، تعداد 243 نفر به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. داده‌ها در بخش کیفی از طریق اجرای تکنیک دلفی با پرسشنامه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی از طریق اجرای پرسشنامه‌های محقق ساخته 80 گویه‌ای بر روی نمونۀ آماری استخراج و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. روایی پرسشنامه‌ها به صورت محتوایی و سازه تأیید شد. پایایی و پایایی ترکیبی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ با 85 درصد برآورد و تأیید شد. یافته‌ها نشان داد، مدیریت زنجیره تامین پایدار شامل یازده بعد بر دانشگاه پایدار شامل هفت بعد تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها