تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چکیده

به راستی چه کسانی در امر تحصیل موفق خواهند بود؟ چرا برخی از افراد علی رغم برخورداری از ضریب هوشی بالا در امر تحصیل و مراحل بعد از تحصیل شکست های فاحشی را تجربه می کنند؟ آیا به جز ضریب هوشی،عوامل دیگری در موفقیت تحصیلی تأثیر دارند؟
هدف پژوهش که از نظر روش از انواع توصیفی همبستگی است،بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر پایه سوم راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران است،که از بین 15090 نفر پسر و 13423 نفر دختر،تعداد 200 نفر پسر و 180 نفر دختر از طریق نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای و برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند.
برای گردآوری اطلاعات نیز از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ،سازگاری اجتماعی راتر و میانگین نمرات 2 نیمسال تحصیلی دانش آموزان استفاده شد.میزان آلفای کرونباخ در بررسی پایایی پرسشنامه هوش هیجانی در کل آزمون 84/0 محاسبه شده،ضریب پایایی پرسشنامه سازگاری اجتماعی به روش بازآزمایی 89/0 و به روش دو نیمه کردن 85/0 گزارش شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و از طریق آزمون t مستقل و محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون صورت گرفت و یافته های زیر حاصل گردید.
- بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی،میان هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی،بین سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد.
- پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دختران بیشتر از پسران است.
- هوش هیجانی پسران بهتر از دختران است.

کلیدواژه‌ها