بررسی تاثیرآموزش کارآفرینی برتوانمندسازی توان یابان موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر توانمند سازی توان یابان موسسه نیکوکاری رعدالغدیرمی پردازد.روش این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن را کلیه توان یابان موسسه نیکوکاری رعدالغدیر شهر تهران به تعداد 180نفرتشکیل می­دهند.ازجامعه آماری یادشده بر اساس جدول مورگان تعداد 130 نفربه روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی 5 گزینه ای استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظریات چندمتخصص امورتوان یابی وهمچنین عده ای ازمدرسان دوره های آموزش کارآفرینی به توان یابان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با آزمون ضریب آلفای کرونباخ 853/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون خی2 استفاده شد و نتایج نشان داد که از دیدگاه توان یابان آموزش کارآفرینی برتوانمندسازی ، خود شناسی ، روابط انسانی ، خلاقیت ، یادگیری ، برنامه ریزی، اشتغال، امید زندگی و رشدفکری موثر است.

کلیدواژه‌ها