اثر بخشی آموزش تفکر مثبت بر افزایش رضایت زناشویی و کاهش تعارض زناشویی زوجین جوان منطقه 3 شهر تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر افزایش رضایت زناشویی و کاهش تعارض زناشویی است. در این پژوهش از بین زوجین جوان منطقه 3 شهر تهران که دو سال از ازدواجشان گذشته باشد، 30 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش(15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار داده شدند و گروه آزمایش، طی 10 جلسه 2 ساعته، تحت آموزش تفکر مثبت قرار گرفت. در پایان آموزش نتایج پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شده نشان داد: آموزش تفکر مثبت بر افزایش رضایت زناشویی و کاهش تعارض زناشویی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها