بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

چکیده

        این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و در چارچوب روش توصیفی از نوع زمینه یابی بوده و جامعه آماری آن را رؤسا و معاونان واحدها، رؤسا و معاونان دانشکده ها، مدیران گروه ها، مدیران و مسئولان ادارات دانشکده ها(مسئولان اداری، آموزشی، پژوهشی) در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سال تحصیلی92-1391 که شامل 750 نفر می باشند، تشکیل داده اند. نمونه شامل کلیه رؤسا و معاونان واحدها، رؤسا و معاونان دانشکده ها، مدیران گروه ها، مدیران و مسئولان ادارات دانشکده ها در 6 واحد دانشگاهی چالوس، ساری، نور، نکا، بهشهر و محمودآباد بوده است. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران 253 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری آن به صورت تصادفی طبقه ای بود. برای گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در روش میدانی پرسشنامه بسته پاسخ با 100 گویه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شد که مؤلفه های توانمندسازی مدیران را مورد سنجش و اندازه گیری قرار داده است. داده های جمع آوری شده نیز در محیط SPSS طبقه بندی و میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد(96/0). بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده و تأیید آن توسط تحقیقات قبلی و نظریه های موجود، می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاهی در قالب چهار بعد ساختاری، مدیریتی، انگیزشی و مشارکتی شناسایی و میزان بار عاملی آن ها نیز مشخص گردید. بنابراین، در بررسی های انجام شده، مؤلفه های چشم انداز، اهداف و مأموریت و شیوه های آموزش و کسب مهارت و دانش در بعد ساختاری، مؤلفه احساس امنیت و رضایت شغلی در بعد مدیریتی، مؤلفه های خود باوری و خودشکوفایی و نظام پرداخت و پاداش در بعد انگیزشی و مؤلفه های تقسیم قدرت و تفویض اختیار و اخلاق و رفتار حرفه ای در بعد مشارکتی بالاترین میانگین بار عاملی را داشتند و به عبارتی از نظر مدیران این مؤلفه ها در توانمندسازی مدیران نقش بسزایی داشته اند.     

کلیدواژه‌ها