بررسی تحلیلی سبک‌ یادگیری و عملکرد تحصیلی: مطالعة موردی دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان

چکیده

فراگیران سبک‌های یادگیری متفاوتی دارند، آن ها به صورت ترجیحی روی انواع مختلفی از اطلاعات تمرکز می‌کنند، گرایش دارند برروی اطلاعات دریافتی به روش‌های متفاوتی کار کنند و به میزان متفاوتی از فهم و درک می‌رسند. این تفاوت در گرایش، دریافت، تعامل و فهم بیان کننده سبک یادگیری افراد است. دراین پژوهش ما در نظر داریم به بررسی ارتباط بین سبک‌های یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان بپردازیم. سنجش سبک یادگیری دانشجویان با استفاده از پرسشنامه سبک یادگیری فلدر و سیلورمن انجام شده و ملاک عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز معدل تحصیلی و تعداد واحدهای درسی مردودی در نظر گرفته شده است. جامعة تحقیق، کلیة دانشجویان ترم پنجم و بالاتر رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور بهبهان است. جامعه تحقیق شامل 420 نفر بوده که تعداد 93 نفر از آن ها به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها، نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها، نشان دهنده تفاوت معنی دار در گرایش دانشجویان دانشگاه پیام نور به سبک‌های یادگیری خاص و عدم تفاوت معنی دار در عملکرد تحصیلی دانشجویان با سبک‌های یادگیری مختلف هم در مؤلفه معدل تحصیلی و هم در تعداد واحد درسی مردودی است

کلیدواژه‌ها