همه گیر شناسی اختلال های فوبیا و وسواس وارتباط آن با متغیرهای جمعیتی در ساکنان شمال تهران

چکیده

این تحقیق با هدف کلی همه گیرشناسی نشانه های فوبیا و وسواس ارتباط آن با متغیرهای جمعیتیدر ساکنان شمال تهران انجام شده است.. این تحقیق یک مطالعه توصیفی ـ مقطعی و پس رویدادی بود. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی(GHQ- 28) با حجم نمونه 400 نفر استفاده شد. داده‌های آماری از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی و فراوانی درصدی) و آمار استنباطی (آزمون مجذورکای) مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان شیوع نشانه‌های فوبیا و وسواس در زنان بیش تر از مردان است. که با مطالعات انجام شده قبلی همخوان بوده است و همچنین بین متغیرهای وضعیت تأهل، سن و سطح تحصیلات با متغیر شدت نشانه‌های فوبیا و وسواس رابطه معناداری به دست آمد (01/0> P).

کلیدواژه‌ها