رابطه بین خلاقیت و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطه خلاقیت با توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شد . این تحقیق به روش توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال تحصیلی  90-1389 به تعداد211 نفر تشکیل دادند و حجم نمونه مورد پژوهش به روش تصادفی ساده و با توجه به جدول مورگان (136) نفر انتخاب شد .جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه خلاقیت تورنس (2001) و توانمندسازی شورت و راینهارت (1995) بهره گرفته شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روش های آماری میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است و نتایج حاصله به شرح زیر بوده است : بین خلاقیت و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین ابعاد انعطاف پذیری ، بسط و اصالت با توانمندسازی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. مؤلفه بسط می تواند توانمندسازی را پیش بینی کند . 

کلیدواژه‌ها