بررسی تاثیر نظام ارزشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بر عملکرد آنان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان تاثیر نظام های ارزشی بر عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش پیمایشی بوده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، شاخص های گرایش به مرکز  (میانگین) و شاخص های پراکندگی (انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای و آزمون t مستقل) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد نظام آموزشی کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد و هم چنین نظام ارزشی زنان بیش از مردان بر عملکرد آنان تاثیر دارد . از طرفی یافته های فرعی نشان داد، ارزش های علمی، ارزش های اجتماعی و ارزش های اقتصادی بر عملکرد آنان تاثیر دارد. از طرفی ارزش های هنری، سیاسی و دینی کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر ندارد. هم چنین ارزش های علمی، ارزش های اقتصادی و دینی زنان بیش از مردان بر عملکرد آنان تاثیر دارد، ولی بین ارزش های اجتماعی، هنری و سیاسی زنان و مردان تفاوت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها