بررسی میزان اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد رودهن در فرایند جستجوی اطلاعات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اضطراب اینترنت در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد رودهن روی گروه نمونه ای به حجم 384 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه  اجرا شده است. از این تعداد300پرسشنامه قابل استفاده دریافت شد  و مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج پژوهش نشان داد که 82 درصد پاسخگویان پایین تر از حد متوسط (نمره 3) دچار اضطراب اینترنتی بودند.درکل نتایج تفاوت معنا داری را بین میانگین نمرات اضطراب اینترنتی جامعه مورد مطالعه و نمره متوسط اضطراب اینترنتی (نمره 3)نشان داد(.../.=p:4./12-t= )و مشخص شد که اضطراب آن ها در جامعه از سطح متوسط پایین تر بود.همچنین بین میانگین نمرات اضطراب اینترنتی دانشجویان مرد و زن و نیز بین نمرات اضطراب اینترنتی دانشجویان گروه های مختلف تحصیلی مورد مطالعه تفاوت معنا داری یافته نشد.(5./.<p). درمجموع ،به نظر می رسد ارتقای میزان سواد اطلاعاتی، سواد رایانه ای و آشنایی افراد با اینترنت درکاهش اضطراب اینترنتی آن ها موثر باشد.

کلیدواژه‌ها