طراحی الگوی اثربخش تفکر راهبردی مدیران منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران در راستای بهره‌وری و نوآوری فردی با رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار

3 استادیار

چکیده

توانایی تفکر راهبردی در چندین سطح سازمانی، برای رهبران و مدیران بسیار مهم است. تجربیات کاری خاص می‌توانند در توسعه توانایی تفکر راهبردی فرد، مشارکت داشته باشند. بنابراین ظرفیت مدیران برای تفکر راهبردی، کلیدی برای سطح عملکرد بالا است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی اثربخشی توسعه تفکر راهبردی مدیران منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران در راستای بهره وری و نوآوری فردی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت، پیمایشی و جزء تحقیق‌های ترکیبی_ اکتشافی بود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مدیریت ارشد، عوامل فردی، عوامل گروهی، عوامل سازمانی و عوامل سیستمی بر تفکر راهبردی سازمان موثرند. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌های آماری اثبات نمود که بهره‌گیری از تفکر راهبردی بر بهره‌وری در اجرای سیاست‌های سازمان دارای رابطه مثبت و معناداری است. همچنین برای انجام این تحقیق از تکنیک ISM استفاده شده است. در نهایت پس از انجام تحقیق بعد نگرش سیستمی، در سطح اول قرار گرفته است و این بدان معناست که این شاخص تاثیرپذیرترین عنصر می باشد. درسطح آخر شاخص مدیریت ارشد قرار گرفته که به این معنی است که این شاخص تاثیر گذارترین عامل در بین عوامل موثر بر تفکر راهبردی نیروی انسانی می-باشد.

کلیدواژه‌ها