تصویرپردازی از دولت شیشه‌ای در راستای ارتقاء رضایتمندی، شفافیت و پیشرفت دستگاه‌های اجرائی دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف اصلی از پژوهش حاضر، تصویرپردازی از دولت شیشه‌ای در راستای افزایش شفافیت دستگاه‌های دولتی بوده، روش تحقیق ترکیبی و طرح تحقیق نیز از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی – کمی) با روش تحلیل تم (کیفی) و مدلسازی معادلات ساختاری است. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی با 22 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد دستگاه‌های اجرایی، خبرگان دانشگاهی، بخش آی. تی و سازمان‌های نظارتی مصاحبه عمیق انجام گرفت. در بخش کمی، برای سنجش تصویر دولت شیشه‌ای، پرسشنامه محقق ساخته‌ای با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی چندمرحله‌ای در بین 384 تن از کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان مازندران توزیع و داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی با نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLSتحلیل گردید. نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که تصویرپردازی از دولت شیشه‌ای در راستای افزایش شفافیت، دارای 11 تم اصلی و 35 تم فرعی بشرح فرهنگ سازمانی، قوانین و مقررات، تخصیص منابع، مسئولیت‌پذیری، شکل‌گیری نظارت‌های عمومی، مبارزه با فساد مالی-اداری، پاسخگویی عمومی، سلامت مالی-اداری، رضایتمندی، شفافیت سازمانی و پیشرفت سازمانی بوده‌است. نتایج بخش کمی نشان داد که روابط ساختاری میان تم‌های اصلی تصویرپردازی از دولت شیشه‌ای، مورد تأیید واقع شد.

کلیدواژه‌ها