شناسایی شاخص‌ها و مولفه‌های موثر بر اتخاذ سیاست نوآوری باز در فدراسیون های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

3 دکترای مدیریت ورزشی، استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص ها و مولفه های موثر بر اتخاذ سیاست نوآوری باز در فدراسیون های ورزشی منتخب انجام شد. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، کلیه خبرگان دانشگاهی عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، کارشناسان، دبیران و روسای فدراسیون ها بودند. نمونه گیری به روش هدفمند و نظری انجام شد، اشباع نظری نمونه ها پس از مصاحبه با 14 نفر حاصل شد. تعداد نمونه پیش از اجرای تحقیق تعیین نگردید و فرایند نمونه گیری تا زمانی ادامه پیدا کرد که نوعی اشباع اطلاعاتی حاصل شود؛ بدین معنی که در جریان مصاحبه اطلاعات جدیدتری از داده ها استخراج نشده است. ابزار پژوهش حاضر، مصاحبه های نیمه ساختار مند بود. روش توافق درون موضوعی، برای تأیید پایایی استفاده شد. جهت تجزیه تحلیل داده ها از سه مرحله کدگذاری استفاده شد. با استفاده از کدگذاری باز، مقوله های مدل شناسایی شد؛ سپس، در مرحله کدگذاری محوری، پیوند بین این مقوله ها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد. فرایند کدگذاری در قالب ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی که شامل شاخص های علی مؤثر شامل ساختار سازمانی، پشتیبانی مدیران و آمادگی تغییر، عوامل زمینه ای شامل کارکنان، زیر ساختی، انگیزاننده، استراتژیک و فرهنگ نوآورانه است. موانع شامل نیروی انسانی، موانع ساختاری، موانع فرهنگی و موانع دانشی است. در این راستا راهبردهای ارائه شده شامل دانش و آموزش، مشارکت، فضای رقابتی و پویایی سازمانی است در نهایت استفاده از مدل پیامدهای بهره وری، خلاقیت و کارکرد اجتماعی را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها