مدلی برای نهادینه‌سازی مدیریت نوآوری در میان اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه علوم‌پزشکی ایران

3 استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

4 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش باهدف ارائه مدلی برای ارتقای نوآوری آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران انجام‌شده است و ازنظر نوع داده‌ها کمی و کیفی و ازنظر ماهیت متغیرها، توصیفی پیمایشی بوده است. در بخش کیفی با 38 نفر از اساتید دانشگاه و متخصص در آموزش عالی واحد علوم تحقیقات تهران مصاحبه شد. در بخش کمی، یک نمونه 250 نفری اعضای هیات علمی به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با تخصیص متناسب از جامعه آماری انتخاب شدند. طبق آمار رسمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران 1000 نفر در سال تحصیلی 1396-1395 بوده‌اند. برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته همراه با مصاحبه استفاده‌شده است. روایی صوری پرسشنامه‌ها از طریق اجرای آزمایشی، مرور جامع ادبیات و قضاوت خبرگان و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی بررسی و تائید شد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (89/0) محاسبه شد. برای تحلیل داده‌های مربوط به تعیین ابعاد و مؤلفه‌های نوآوری آموزشی از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرم‌افزار SPSS استفاده شد. برای ارائه مدل نهایی تحقیق از مدل یابی اندازه‌گیری و برازش مدل در تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار AMOS استفاده‌شده است. یافته اصلی پژوهش، نشان می‌دهد برای ارتقای نوآوری آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی چهار بعد مدیریت و رهبری با بار عاملی 96/0، استراتژی سازمانی با بار عاملی 90/0، سرمایه‌گذاری در نوآوری با بار عاملی 89/0 و فرهنگ‌سازی با بار عاملی 87/0 موردتوجه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها