بررسی عوامل ساختاری و مدیریتی نظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانه‎های دیجیتال (مطالعه موردی: دانشگاه‏ آزاد اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

4 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل ساختاری و مدیریتی نظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانه‎های دیجیتال دانشگاه‏ آزاد اسلامی بوده است.
روش: پژوهش حاضر کاربردی از نوع ترکیبی بوده که برای گردآوری داده‌های بخش کیفی و طراحی مؤلفه‏ها، از روش دلفی سه دوره‌ای با استفاده از نظرات متخصصان و نیز پرسشنامه‏ پژوهشگرساخته استفاده ‎‌شده است. جامعه ‌آماری پژوهش، 153 نفر کارکنان بخشهای انفورماتیک واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور بوده اند. تجزیه و تحلیل یافته ها با آزمونهای کندال، فریدمن، کرویت بارتلت و بوت استرپ، و آزمون 3 مرحله ای دلفی انجام شده است.
یافته‌ها نشان داد که مؤلفه‏های ساختاری و مدیریتی محتوا در کتابخانه‎های دیجیتال دانشگاه‏ آزاد اسلامی، در قالب 9 عامل قابل طرح بوده که میانگین عوامل به ترتیب ارزش عبارت بودند از: تعامل رابط- کاربر 16/5، کنترل و نظارت 01/8، تدوین خط مشی 76/7، ادارۀ محتوا 46/7، تدوین محتوا 89/4، ذخیره و بازیابی 96/7، حفاظت و پشتیبانی 53/9، آموزش مدیریت 75/7، و خدمات تحویل محتوا 71/4.
نتایج پژوهش نشان داد که میان تعامل رابط- کاربر، کنترل و نظارت، تدوین خط مشی، ادارۀ محتوا، تدوین محتوا، ذخیره و بازیابی، حفاظت و پشتیبانی، آموزش مدیریت و خدمات تحویل محتوا با سیستم مدیریت یکپارچه محتوا از دیدگاه جامعه آماری، رابطه معناداری وجود داشته و با توجه به میزان اهمیت هر یک از مؤلفه‎های ساختاری و مدیریتی به کمک تحلیل عامل اکتشافی و عامل تأییدی، با تایید برازش مدل، الگوی نظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانه‎های دیجیتال دانشگاه‏ آزاد اسلامی ترسیم گردید.

کلیدواژه‌ها