مدل تعلق خاطر کاری معلمان مدارس ابتدایی با رویکرد نظریه پردازی داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 رئیس /دانشگاه آزاد اسلامی قم مدیر گروه علوم تربیتی/دانشگاه آزاد اسلامی قم

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تعلق خاطر کاری معلمان مدارس ابتدایی با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است. روش پژوهش در این تحقیق، از نوع کیفی می باشد. به منظور انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان، تعداد 14 نفر از مدیران و معلمان و اساتید دانشگاهی و خبرگان در حوزه علوم رفتاری و تربیتی، رفتار سازمانی و منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش کشور طی فرایندی هدفمند و به روش گلوله برفی به منظور مشارکت در پژوهش انتخاب شدند.روش تجزیه و تحلیل داده‏های مصاحبه از نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است که در آن کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است. یافته ها تحقیق در این پژوهش شامل 190 کد اولیه، 58 مولفه و 25 مقوله اصلی از داده های باز کشف شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شرایطی همانند عوامل فردی، بین فردی و سازمانی باعث
می شود که رفتار تعلق خاطر معلمان در ابعاد روانی و رفتاری شکل گیرد. از طرفی این عوامل باعث
می شود که راهبردهای یادگیری، رشد و تعالی ، بهره وری و مدیریت عملکرد تعریف گردد و پیامدهایی دارد که از جمله می توان به ارتقاء عملکرد درون نقشی و برون نقشی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها