شناسایی عوامل تشکیل دهنده رهبری فضیلت گرا در بانک ملی ایران به منظور ارائه مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت دولتی، گروه رفتار سازمانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تشکیل دهنده رهبری فضیلت گرا در بانک ملی ایران انجام شده است. پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی- کاربردی و همچنین، به لحاظ نوع داده‌ها، از نوع کیفی بود. جامعۀ آماری پژوهش، شامل خبرگان دانشگاهی و صاحبنظران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند، 21 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ ها از مصاحبه استفاده شد. برای حصول اطمینان از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش، ازنظرات اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی استفاده شد. از پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه‌های انجام گرفته استفاده شد که همگی مورد تایید قرار گرفتند. روش تجزیه و تحلیل داده در پژوهش حاضر، کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که مولفه‌های رهبری فضیلت گرا در بانک ملی ابران شامل، مولفه ‌ های فردی، مدیریتی و ارتباطی بود.

کلیدواژه‌ها