شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آموزش(مبتنی بر یادگیری مغز محور )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه ریاضی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آموزش مبتنی بر یادگیری مغز‌محور می‌باشد .در سال‌های اخیر" آموزش مغز‌محور "به عنوان الگویی مؤثر برای ایجاد تحول در آموزش، پژوهشگران و کارگزاران‌آموزشی را به خود متوجه نموده است .روش پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر نوع داده‌ها، این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده و از روش نظریه داده‌بنیاد به عنوان روش پژوهش استفاده شده است. در بخش کیفی، داده ‌های گرد اوری شده از طریق مصاحبه، با استفاده از شیوه‌های کد‌گذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج بصورت ابعاد مفاهیم اصلی و فرعی و مقوله‌ها مشخص شده‌اند. جامعه-آماری شامل 10 نفرخبرگان مطلع به موضوع که با نمونه‌گیری به روش گلوله‌برفی انتخاب شدند. پس از مطالعه مبانی نظری موجود و مصاحبه با افراد صاحب نظر در زمینه یادگیری مغزمحور، مقوله‌های اصلی و فرعی مربوط به پدیده یادگیری مغز محور احصا و عوامل علی موثر بر این پدیده شامل فیزیولوژی مغز، جستجوی معنا، ادراکات، عوامل محیطی، نقش معلم و فعالیت‌های بدنی شناسایی شدند. همچنین عوامل زمینه‌ای شامل دیدگاه سازمان‌های آموزشی و پشتیبانی از سبک یادگیری مغزمحور که در کیفیت آموزشی موثر بودند. با توجه به نظرات خبرگان راهبردهایی چون تغییر نگرش از طریق آموزش، ایجاد محیط آموزشی مناسب و آموزش یادگیری مغزمحور به معلمان می‌تواند در زمینه بالابردن کیفیت‌آموزشی موثر باشد. الگوهای دارای بار هیجانی و عاطفی به درک مفاهیم و یادسپاری بهتر تجارب یادگیری و هدایت توجه افراد کمک می‌کنند. مطالعه ابعاد هیجانی-فیزیولوژیکی مغز از دیدگاه زیست شناختی علمی جدید و بسیار مهم به شمار می‌روند

کلیدواژه‌ها