طراحی الگوی ارتقای انگیزه اشتراک گذاری دانش در میان اعضای هیات علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی الگوی ارتقای انگیزه اشتراک گذاری دانش در میان اعضای هیات علمی بود. روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ها استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه مدیریت دانش و مدیریت آموزش عالی و آموزشی بودند که بعد از انجام 15مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت.در نهایت 2 بعد، 10 مولفه و 62 شاخص شناسایی شد و همچنین از روش دلفی در سه راند برا ی تلخیص و تایید مولفه ها و شاخص ها توسط 15 خبره استفاده شد که در نهایت از 10 مولفه 9 مولفه تایید و مولفه نگرش حذف شد و همچنین از 62 شاخص 47 شاخص تایید شدند. برای ترسیم الگو از روش معادلات ساختاری نرم افزار smartpls3 استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه فرهنگ اشتراک‌گذاری دانش (0.998)، اعتماد(0.995)، تعهد عاطفی (0.993)، شهرت(0.991)، خودکارآمدی دانش (0.940)، سیستم پاداش(0.922)، حمایت مدیریت (0.842)، فناوری اطلاعات و ارتباطات(0.776) و استقلال شغلی( 0.413) به ترتیب بیشترین اهمیت را در الگوی ارتقاء انگیزه اشتراک گذاری دانش داشتند. اعتبار الگو نیز با 5 بعد( فلسفه و اهداف، مراحل اجرایی، سازو کار اجرایی، مبانی نظری و بازخورد ، اصلاح و مهندسی مجدد) مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان از اعتباربخشی بالای الگو داشتند.

کلیدواژه‌ها