بررسی اثربخشی بسته آموزشی خرده تجارب مدیران موفق بر فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی مدیران آموزشی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر اثر بخشی بسته آموزشی مبتنی بر خرده تجارب مدیران موفق برمؤلفه‌های فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی مدیران آموزشی شهر اصفهان بود .روش پژوهش، نیمه آزمایشی و طرح تحقیق پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران آموزشی شهر اصفهان را شامل شد و شرکت کنندگان در پژوهش 30 مدیر بودند که در سال تحصیلی 1399-98 13در مدارس دولتی به مدیر موفق شهرت داشتند. شرکت کنندگان از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند درگروه آزمایش 15 مدیر. 8 جلسه شصت دقیقه‌‌ای آموزش دریافت کردند. در حالیکه اعضای گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های قرسودگی شغلی (مسلش،1985) و عملکرد شغلی (پاترسون 1990) .است تحلیل داده‌‌های به کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (کواریانس با اندازه تکراری) تحلیل شدند یافته‌ها نشان داد که گروه بسته‌ی آموزشی تجارب موفق مدیران میانگین خستگی عاطفی در گروه آزمایش نسبت به پس‌آزمون کاهش پیدا کرده است، میانگین مسخ شخصیت گروه آزمایش نسبت به پس‌آزمون افزایش پیدا کرده است، میانگین عملکرد فردی آزمایش نسبت به پس‌آزمون افزایش پیدا کرده است، و میانگین عملکرد شغلی گروه آزمایش نسبت به پس‌آزمون افزایش پیدا کرده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که بین میانگین خستگی عاطفی،مسخ شخصیت، عدم موفقیت فردی، و عملکرد شغلی گروه آزمایش در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها