مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگوی برنامه درسی سواد رسانه‌ای در دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگوی برنامه درسی سواد رسانه‌ای در دانشگاه فرهنگیان است. پژوهش با روش ترکیبی از نوع اکتشافی در دو بخش کیفی از نوع داده بنیاد خودظهور و کمی از نوع روش ‌پیمایشی مقطعی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. در بخش کیفی جهت تجزیه و تحلیل از روش گراندد استفاده شد. حوزه ی پژوهش در بخش کیفی پژوهش از نظرات 15 نفر از متخصصان برنامه درسی و سواد رسانه‌ای به روش مصاحبه‌ای استفاده تا اشباع نظری ادامه یافته است و جامعه مورد مطالعه در بخش کمی شامل 102 نفر از استادان و کارشناسان علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی، ارتباطات و تکنولوژی آموزشی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان بود. در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته که از شاخص ها و مولفه های مصاحبه با متخصصان بود استفاده شد. نتایج نشان داد عنصر "هدف" دارای 7 مؤلفه ارتقاء توانایی های ارتباطی، ارتقاء توانایی های اقتصادی، ارتقاء آگاهی و شناخت، ارتقاء تکثر در جامعه، ارتقاء مهارتهای اخلاقی، ساختار زدایی و ارتقاء دسترسی رسانه ای می باشد. عنصر "محتوا" دارای 5 مؤلفه محتوای آموزشی، محتوای سازمانی، محتوای فرهنگی، برنامه بصیرت محور و برنامه یادگیرنده محور می باشد. عنصر "روش" شامل 4 روش یادگیری اکتشافی، یادگیری عمیق، یادگیری مشارکتی و یادگیری فعال می باشد. بعد "ارزشیابی" به عنوان آخرین بعد دارای 4 مؤلفه ارزشیابی دانش محور، ارزشیابی مهارت محور، ارزشیابی نگرش محور و ارشیابی مشاهده محور بود.

کلیدواژه‌ها