طراحی مدل مدیریت سیاسی و حکمرانی خوب مبتنی بر دیدگاه اسلامی در عصر غیبت (با استفاده از روش داده بنیاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه مهندسی صنایع ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اوج، قزوین، ایران

3 گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

4 گروه علوم تربیتی، پردیس امام علی(ع)، دانشگاه فرهنگیان، رشت، ایران.

چکیده

چکیده:
هدف: پیشینه زمامداری و اندیشه حقوقی- سیاسی در جوامع اسلامی که ریشه در ماهیت خاص اجتماعی احکام اسلامی دارد از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر حیات سیاسی و سنت زمامداری و دولت‌سازی این کشورها بوده که غیرقابل چشم‌پوشی است. هدف اصلی پژوهش طراحی مدل مدیریت و حکمرانی مبتنی بر اسلام در عصر غیبت می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد به‌عنوان روش پژوهش استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: با تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از 68 مقاله؛ 636 کد باز، 167 مفهوم و 25 مقوله به‌دست آمد.‌ استخلاف سیاسی توحیدمحور در عصر غیبت به‌عنوان مقوله محوری؛ شرایط علی تعالی اجتماعی و مردم‌سالاری دینی، تحکیم وحدت درونی اسلام، تاکید بر انسان‌سازی و کاربست سیستم آموزشی، تمدن‌سازی، پیاده‌سازی حکومت؛ شرایط مداخله‌گر شامل قدرت‌محوری سیاسی و استقلال‌طلبی، ویژگی‌های فردی و گروهی کارگزاران؛ عوامل زمینه‌ای شامل قانون‌مندی، شفافیت، پاسخگویی، کنترل فساد، اثربخشی و کارایی، مسئولیت‌پذیری؛ راهبردها شامل ساختارسازی هوشمند و تجددمدارانه، عدالت‌پیشگی اجتماعی، اعتدال، استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان، گسترش آزادی اجتماعی، خدمت‌گذاری؛ پیامدها شامل حکمرانی صالح، ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی و اقتصادی، پیشرفت اقتصادی و تامین منافع ملی، رضایت و تقرب الهی و احیا و حفظ کرامت انسانی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها