مدل گردشگری مذهبی در مرز بین المللی مهران،تحلیل ها و راهبردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

4 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی

چکیده

گردشگری در اقتصاد کشورهای مختلف دنیا دارای جایگاه مهم و با اهمیتی می باشد و از از مهم ترین صنایع درآمد زای حال حاضر دنیا محسوب می گردد و از گردشگری می توان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی و اساسی برای حل مشکلات ناشی از معضلات بیکاری و رکود اقتصادی در کشورهای مختلف استفاده نمود،حجم وسیعی از گردشگران دنیا را گردشگران مذهبی تشکیل می دهند که بیشتر این گردشگران مذهبی مرز بین المللی مهران را به لحاظ امن بودن و نزدیکی به عتبات عالیات در کشور عراق،جهت ورود و خروج از ایران جهت انجام زیارت و امور مذهبی خود انتخاب می نمایند
هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل گردشگری مذهبی در مرز بین المللی مهران می باشد که روش تحقیق مورد استفاده آمیخته اکتشافی می باشد و برای استخراج مدل مفهومی تحقیق،نظریه ها،مدل ها و تحقیقات مختلف مرتبط با گردشگری مذهبی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای نمونه در روش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی تعداد 18 نفر از خبرگان موضوع گردشگری مذهبی و در روش کمی نیز پس از توزیع پرسش نامه ی محقق ساخته تعداد 384 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که یافته های پژوهش نشان داد الگوی گردشگری مذهبی در مرز بین المللی مهران دارای 6 مولفه اصلی شامل شرایط علی، مقوله ها، بسترها، عوامل مداخله گر، راهبردها، پیامدها و نتایج می باشد که طبق نظر خبرگان این مدل را می توان به عنوان یک مدل مناسب برای گردشگری مذهبی در مرز بین المللی مهران معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها