اندازه‌گیری و محاسبه بازگشت سرمایه (ROI) به‌منظور ارزیابی دوره‌های کارشناسی ارشد در یک سازمان دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری،ساری،ایران

2 دانشجوی دوره دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری

چکیده

پژوهش حاضر باهدف اندازه‌گیری بازگشت سرمایه (میزان ارزش‌افزوده مستقیم و غیرمستقیم) دوره‌های کارشناسی ارشد انجام‌شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی از نوع زمینه‌یابی انجام‌شده است؛ جامعه آماری دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد به تعداد 75 نفر بودند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 62 نفر انتخاب شدند؛ که از این تعداد 58 نفر در جریان پژوهش مشارکت کردند. روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای است. برای گردآوری داده‌ها نیز از روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. پژوهش در دو مرحله انجام‌شده است. در طی مرحله اول یک گروه کانونی[1] برای شناسایی اهداف، دلایل، مؤلفه‌های مزایای مالی و غیرمالی و هزینه‌های دوره کارشناسی ارشد و همچنین به‌عنوان ورودی برای طراحی پرسش‌نامه پژوهش حاضر اجرا شد. در مرحله دوم ابتدا پرسشنامه محقق ساخته، حاوی 34 سؤال که شامل 5 مؤلفه در مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت بود در اختیار آزمودنی‌ها قرار داده شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده در محیط SPSS طبقه‌بندی و میزان ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ (94/.) و با روش آماری T محاسبه شد. یافته‌های پژوهش منجر به محاسبه نسبت هزینه – فایده به میزان (02/5) و محاسبه بازگشت سرمایه به میزان 403% گردید. 

کلیدواژه‌ها