میانجیگری خلاقیت در تاثیر راهبردی‌های یادگیری بر نوآوری مدارس متوسطه استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد بابل، مازندران، ایران

2 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، مازندران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش میانجی خلاقیت در تاثیر راهبردی‌های یادگیری بر نوآوری مدارس متوسطه استان مازندران، انجام شده، تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل معلمان مدارس دخترانه و پسرانه دوره دوم متوسطه (پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم) استان مازندران در تابستان 1399 بتعداد 6420 نفر (3870 زن و 2550 مرد) بوده و روش نمونه‌گیری؛ بصورت طبقه‌ای نسبی چندمرحله‌ای براساس فرمول کوکران و به تعداد 364 تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته 66 گویه‌ای بوده که روایی پرسشنامه‌ به دو صورت، روایی صوری و محتوایی تائید که در روایی محتوایی مقدار CVR و CVI گویه‌های پرسشنامه بترتیب در محدوده 7/0 تا 0/1 و 80/0 تا 00/1 تعیین و پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای راهبردی‌های یادگیری، خلاقیت و نوآوری، بترتیب 84/0، 83/0 و 86/0 برآورد و تأیید شد. داده‌ها از طریق نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 26 تجزیه مورد تجزیه و تحلیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی) استفاده‌شد. یافته‌ها نشان داد، راهبرد‌های یادگیری بر خلاقیت و نوآوری و خلاقیت بر نوآوری، تاثیر معنادار مثبتی داشته و خلاقیت در تاثیرگذاری راهبردهای‌های یادگیری بر نوآوری، نقش میانجی را ایفا نمود. در مدل ویژه؛ روابط ساختاری ابعاد استراتژی‌های یادگیری بر ابعاد خلاقیت و ابعاد خلاقیت بر ابعاد نوآوری، در بیشتر موارد (14 رابطه) مورد تأیید واقع شدند.

کلیدواژه‌ها