رابطه بین سواد چندرسانه ای با توسعه حرفه ای مدیران ناحیه یک آموزش و پرورش شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساری

چکیده

هدف این مقاله رابطه بین سواد چندرسانه‌ای با توسعه حرفه‌ای مدیران و معلمان ناحیه یک آموزش‌وپرورش شهر ساری بوده است. این مقاله از نظر هدف کاربردی، روش گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ‏و معلمان ناحیه یک آموزش‌وپرورش شهر ساری در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 650 نفر بودند، که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی 242 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد سواد چندرسانه‌ای فلسفی (1393)، توسعه حرفه‌ای نوا (2008) بود. روایی این پرسشنامه‌ها توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت، پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ (سواد چندرسانه‌ای برابر 79/0، توسعه حرفه‌ای برابر 88/0) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از بخش توصیفی (فراوانی، درصد و نمودار ستونی) و استنباطی (کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام) با استفاده از نرم‌افزارهای Spss22 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سواد چندرسانه‌ای با توسعه حرفه‌ای مدیران و معلمان ناحیه یک آموزش‌وپرورش شهر ساری رابطه وجود دارد. هم‌چنین نتایج نشان داد که مولفه‌های سواد چندرسانه‌ای با توسعه حرفه‌ای مدیران و معلمان رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها