تبیین سلامت روان بر اساس سبک های مدیریت کلاس معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم ربیتی،واحدخوی،دانشگاه آزاد اسلامی خوی،ایران

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک های مدیریت کلاس با سلامت روان معلمان صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه معلمان ابتدایی شهر خوی می باشد. بر اساس جدول مورگان تعداد 550 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق پرسشنامه مدیریت کلاس محقق ساخته و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ بود. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که بین سبک دانش آموز محور و سلامت جسمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین سبک دانش آموز محور با اضطراب و با بی قراری و با افسردگی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بین سبک معلم محور با سلامت جسمانی رابطه منفی و معنی دار و با اضطراب با بی قراری و با افسردگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. سبک دانش آموز محور، متغیرهای سلامت جسمانی، اضطراب، بی قراری، افسردگی را به طور معناداری تبیین و پیش بینی می کند. همچنین سبک معلم محور، متغیرهای سلامت جسمانی، اضطراب، بی قراری، افسردگی را به طور معناداری تبیین و پیش بینی می کند.
کلیدواژگان:سبک مدیریت کلاس، دانش آموز محور، معلم محور، سلامت روان، سلامت جسمانی، اضطراب، بی قراری، افسردگی.

کلیدواژه‌ها