الگوسازی نوآوری باز خدماتی با رویکرد ارتقاء کیفی خدمات و پیشرفت سازمانی در سازمان‌های خدماتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی نوآوری باز خدماتی، مبتنی بر ارتقاء کیفی خدمات بوده، روش تحقیق ترکیبی مبتنی بر تحقیق آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی گروهی از خبرگان شامل مدیران ارشد و باسابقه شهرداری‌ها و معاونین شهرداری، مدیران ارشد استانداری، مدیران سازمان همیاری شهرداری‌ها و اساتید رشته مدیریت دولتی دانشگاه‌ها و در بخش کمی؛ شهرداران، اعضای شورا، معاونین شهرداری، اساتید دانشگاه، سازمان ملی نخبگان، مدیران سازمان همیاری شهرداری‌ها و مدیران پارک علم و فناوری در استان مازندران بتعداد 500 بوده؛ در بخش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری با 15 خبره، مصاحبه عمیق انجام و در بخش کمی، برای سنجش مدل، پرسشنامه محقق ساخته‌ای با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای نسبی در بین 217 نفر از نمونه‌ها توزیع گردید. روایی پرسشنامه 74 گویه‌ای با روش صوری و محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. داده‌ها در مرحله کیفی با تکنیک گرندد تئوری با نرم افزار MAXqda2018 و در مرحله کمی با معادلات ساختاری(تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی) با نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل گردید. نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که الگوی نوآوری باز خدماتی، مبتنی بر ارتقاء کیفی خدمات دارای دارای 16 بعد بشرح شرایط علی (تغییر سریع فناوری‌ها، توانایی جذب ایده‌ها، پویایی محیط)، شرایط زمینه‌ای (نگرش و فرهنگ سازمانی، امکانات و تجهیزات، عوامل فردی)، شرایط مداخله‌ای (برنامه‌ریزی، توانمندی‌های مشارکتی، چالش‌های سازمانی و غیرسازمانی)، راهبرد (برون‌سپاری، شبکه‌سازی، مهارت‌آموزی، انگیزش مدیران و کارکنان) و پیامد بوده‌است.

کلیدواژه‌ها