شناسایی و رتبه بندی ابعاد نظام آموزش عالی پژوهش محور در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف کلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی ابعاد نظام آموزش عالی پژوهش محور در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران بود. این پژوهش‌ از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن را مدیران و معاونین واحدها، مدیران و معاونین دانشکده‌ها، مدیران گروه‌ها و اساتید هیات علمی دانشگاه-های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 700 نفر تشکیل می‌دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه-ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ محقق ساخته آموزش عالی پژوهش محور با 123 سوال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسید و روایی همگرا آن نیز مورد تایید قرار گرفت. پایایی ترکیبی و مقدار آلفای کرونباخ آن‌ها نیز بالای 7/0 محاسبه شد که مورد تایید بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ نظام آموزش عالی پژوهش محور دارای دو بعد «ساختاری و اداری و آموزشی و پژوهشی» است. بعد ساختاری و اداری دارای ده بعد و بعد آموزشی و پژوهشی دارای سیزده بعد می‌باشد که بعد ساختاری و اداری دارای بیش‌ترین رتبه و بعد آموزشی و پژوهشی دارای کم‌ترین رتبه است.

کلیدواژه‌ها