ارایه مدل کیفی ارتقای تعهد سازمانی کارکنان و اعتبار سنجی آن در دانشگاه فرهنگیان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

4 دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

این پژوهش به منظور ارایه مدل کیفی ارتقای تعهد سازمانی کارکنان و اعتبار سنجی آن در دانشگاه فرهنگیان تهران انجام شده است ، برای پاسخ به پرسش های بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گرفت، مصاحبه ها پس از پیاده سازی، به صورت سطر به سطر بررسی، مفهوم پردازی، مقوله بندی و سپس، بر اساس مشابهت، ارتباط مفهومی و ویژگی های مشترک بین کدهای باز، مفاهیم و مقولات (طبقه ای از مفاهیم) مشخص شدند. در این بخش دیدگاه مشارکت کنندگان ، در 6 بعد و 45 مولفه دسته بندی شدند. در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا الگوی بومی ارتقای تعهد سازمانی کارکنان در دانشگاه فرهنگیان تهران در شش بعد سازمانی، انگیزشی، مدیریتی، فردی، آموزشی و سرمایه گذاری ارائه شد.در این بخش دیدگاه مشارکت کنندگان ، در 6 بعد و 45 مولفه دسته بندی شدند. در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا الگوی بومی ارتقای تعهد سازمانی کارکنان در دانشگاه فرهنگیان تهران در شش بعد سازمانی، انگیزشی، مدیریتی، فردی، آموزشی و سرمایه گذاری ارائه شد.

کلیدواژه‌ها