تأثیر کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزار سیستم مدیریت استراتژیک بر بهبود توسعه پایدار: اندازه‌گیری میانجیگری عملکرد سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش مدیریت مالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزار سیستم مدیریت استراتژیک بر بهبود توسعه پایدار: اندازه‌گیری میانجیگری عملکرد سازمان انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده‌ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش مورد نظر کلیه مدیران و کارکنان فروشگاه های زنجیره ای در شهر تهران است که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای مرحله‌ای 384 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش ابعاد پژوهش استفاده گردیده است. در تحقیق حاضر به‌منظور تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روایی محتوا و سازه استفاده شد؛ همین‌طور به‌منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که یافته‌ها بیانگر پایا و روا بودن ابزار اندازه گیری بود. داده‌های گرداوری شده حاصل از توزیع پرسشنامه در دو بخش توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای Spss و lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد ابعاد کارت امتیازی متوازن (مشتری، مالی، کسب و کار داخلی و رشد و یادگیری) بر عملکرد سازمان و توسعه پایدار تأثیر مثبت و معنادار دارند. همچنین عملکرد سازمانی درک شده بر توسعه پایدار تأثیر مثبت و معنادار داشت.

کلیدواژه‌ها