شناسایی مولفه های سازنده جذب اعضای هیات علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

2 استادیارگروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران ( نویسنده مسئول )

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی وآموزش عالی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

4 استادگروه مدیریت آموزشی وآموزش عالی، واحد اسلام شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های سازنده جذب اعضای هیات علمی می باشد. از نظر اهداف کاربردی از نظر داده‌ها کمی از نظر ماهیت و نوع مطالعه پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری کلیه اعضای جذب هیأت‌علمی دانشگاه فنی وحرفه ای 234 نفر می باشند از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 132نفر نمونه انتخاب شدند.ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه که برابر 91/ 0 و روایی آن به کمک روایی همزمان و CVR انجام شد. برون داد اولیه نشان می‌دهد دترمینان ماتریس همبستگی غیر از صفر و نتیجه آزمون کرویت بارتلت از لحاظ آماری در سطح کمتر 0001/0 معنادار است. برونداد عامل‌های 25‌گانه با روش PC و شیوه واریماکس دوران و داده‌هایی که مشترکاً با یک عامل همبسته بودند تشکیل یک پاره تست داده‌اند. نتایج تحلیل عاملی پژوهش به ترتیب اولویت 8 بعد، 25 مؤلفه و 128 شاخص به عنوان عوامل سازنده جذب اعضای هیات علمی معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها