بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر توانمند سازی کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی و مدیریت مسیر شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی, واحد اصفهان ( خوراسگان ) , دانشگاه آزاد اسلامی, اصفهان , ایران

2 گروه مدیریت دولتی , واحد اصفهان ( خوراسگان ) , دانشگاه آزاد اسلامی, اصفهان , ایران

3 استادیار ، گروه مدیریت دولتی , واحد اصفهان ( خوراسگان ) , دانشگاه آزاد اسلامی, اصفهان , ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر توانمند سازی کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی و مدیریت مسیر شغلی در بانک صادرات ایران است . این تحقیق از نوع تحقیقات ترکیبی )آمیخته( است که در دو فاز کیفی و کمّی انجام پذیرفته است. در بخش کیفی از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شده و در بخش کمّی از رویکرد روایی سنجی استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق خبرگان و کارکنان بانک صادرات ایران می باشند . برای برازش مدل از معادلات ساختاری , تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که با استفاده از نرم افزار Amos و SPSS صورت گرفته است . یافته های تحقیق نشان داد که با مقایسه مقادیر شاخص ها با مقادیر استاندارد می توان نتیجه گیری کرد که شاخص های برازش مدل ساختاری از مقادیر قابل قبولی برخوردار هستند و مدل مورد تایید می باشد . برای تعیین تاثیر روابط غیر مستقیم از بوت استراپت استفاده گردید ، که نشان داد فرهنگ سازمانی و مدیریت مسیر شغلی در رابطه بین آموزش و توانمند سازی کارکنان نقش میانجی دارند .امروزه در سازمان ها ی یادگیرنده و پیشرو، توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک فرایند الزامی و مستمر، دنبال می‌شود. با توجه به تفاوت و تنوع تعاریف و تعابیر موجود در ادبیات حوزه توانمندسازی منابع انسانی، برخورداری از الگویی معتبر و اجرایی، از‌جمله نیازهای اساسی سازمان ها ی هزاره سوم به شمار می‌رود. مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است.

کلیدواژه‌ها