کاربرد روش دیمتل برای شناسایی عوامل موثر بر سلامت نظام اداری جهت تحقق حکومت داده باز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ساری، ایران

3 عضوهیئت علمی تمام وقت و مدیرگروه تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش کاربرد روش دیمتل برای شناسایی عوامل موثر بر سلامت نظام اداری جهت تحقق حکومت داده باز در دستگاه‌های دولتی در استان مازندران می‌باشد. روش پژوهش حاضر از منظر ماهیت از نوع پژوهش‌های بنیادی (اکتشافی) است و جهت بررسی اهداف پژوهش، از روش ترکیبی (کیفی- کمی) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران دستگاه‌های دولتی استان مازندران هستند که مدرک تحصیلی آنها کارشناسی ارشد به بالا است و حداقل 10 سال سابقه مدیریت در دستگاه دولتی فعلی را دارند. نمونه‌ آماری نیز با روش نمونه‌گیری نظری تا رسیدن شاخص‌ها به اشباع نظری تعیین گردید. تعداد نمونه در این پژوهش با توجه به مصاحبه‌های باز انجام شده و شیوع بیماری کووید 19 که کمی نمونه‌گیری باز پژوهش را تحت تأثیر خود قرار داد به 25 نفر از مدیران دستگاه‌های دولتی استان مازندران، محدود شد که همگی به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. اطلاعات و داده‌های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده در بخش کیفی از روش گرندد تئوری و در بخش کمی از روش دیمتل بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد: عوامل علی، مداخله‌گر، محوری، زمینه‌ای– فردی و محیطی بر سلامت نظام اداری در جهت تحقق حکومت داده باز در استان مازندران تأثیر داشته و طبق مدل بدست آمده

کلیدواژه‌ها