کاربرد روش دیمتل در شناسایی میزان اثرات ابعاد معماری منابع انسانی در بیمارستان‌های علوم پزشکی کشور.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت و منابع انسانی، واحد بناب ،دانشگاه آزاد اسلامی، بناب ، ایران

2 استادیار رشتة مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت،واحد بناب،دانشگاه آزاد اسلامی ،بناب،ایران

4 عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب استادیار گروه علوم تربیتی ( برنامه ریزی درسی)

چکیده

در محیط بیمارستان‌ها نقش مدیریت منابع انسانی و توجه به کارکنان برای همه مدیران حساس‌تر از سازمان‌های دیگر هست، یکی از راه‌های پیش گرفتن از رقبا در صنعت بهداشت و درمان مدیریت مؤثر منابع انسانی پویایی را می‌طلبد که به این تحولات پاسخ‌های مناسبی بدهد از این ‌رو شناسایی میزان اثرات ابعاد در معماری منابع انسانی بیمارستان‌های علوم پزشکی کشور یک امر ضروری است.در این پژوهش تلاش شده است ، ابتدا با مراجعه به مطالعات مشابه و نظرات خبرگان عوامل بالقوه موثر در معماری منابع انسانی را شناسایی و سپس با بکاگیری روش دیمتل ، ساختار سلسه مراتبی از عوامل به همراه روابط تاثیرگذاری و تاثیر پذیری متقابل شناسایی شده و در نهایت عوامل مهم و تاثیر گذار بر سازمان هوشمند ، استخراج شود . جامعه آماری پژوهش مدیران و متخصصان مربوطه در سازمان تامین اجتماعی طی مهر و آبان ماه 1397 و ابزار اصلی گرد آوری داده ها نظر سنجی به صورت پرسشنامه بوده است . نتایج پژوهش ها نشان داد که در بین معیارهای 29 گانه ، معیار کاربردی بودن، سرمایه سازمان، فرایندهای مدیریتی، چشم‌انداز و مأموریت، توجیه اقتصادی و بهسازی و نوسازی با بیشترین مجموع سطری در بین سایر معیارها در راه انتخاب پرنفوذی بین مؤلفه‌ای معماری منابع انسانی دارای بیشترین اثرگذاری بر روی سایر عناصر است و شناسایی نیازها با کمترین اثرگذاری را بر روی سایر عناصر را داراست.

کلیدواژه‌ها