بررسی وضعیت موجود اثربخشی کارکردهای دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت موجود اثربخشی کارکردهای دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 779 نفر بود. حجم نمونه بر اساس فرمول «کوکران» 227 نفر برآورد شد. برای انتخاب نمونه از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای خوشه‌ای و ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت بود که روایی آن به کمک روایی صوری و محتوایی و تشخیصی و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل آماری از t تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح معناداری در همه مولفه‌ها (بغیر از مولفه‌های منابع و ارتباطات) کمتر از 0.05 می‌باشد و بنابراین فرض صفر با 95 درصد اطمینان برای این مولفه‌ها رد و فرض پژوهش تأیید می‌شود. به عبارت دیگر، وضعیت این مولفه‌ها در حد مطلوب است. برای مولفه‌های منابع و ارتباطات با توجه به اینکه اختلاف میانگین آنها از عدد 3 اختلاف ناچیزی دارد، می‌توان گفت وضعیت این مولفه‌ها در حد متوسط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها