شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های سازنده الگوی توسعه حرفه ای مدیران هنرستانها فنی و حرفه ای و ارزیابی آن از نظر خبرگان و کاربران (مورد مطالعه ،آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرت آموزشی ،تهران،دانشگاه ازاد اسلامی ،تهران مرکزی ،ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

3 گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم تربیتی ، واحد اسلام شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اسلام شهر ، ایران

4 گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه این الگو در سطح مدیران هنرستانهای فنی و حرفه ای صورت گرفته است. پژوهش به روش آمیخته اکتشافی و با رویکرد داده بنیاد از نوع خود ظهور انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را در بعد کیفی، همه خبرگان عرصه تعلیم و تربیت و در بعد کمی، مدیران هنرستانهای فنی و حرفه‌ای شهرستانهای استان تهران به تعداد (224 نفر) تشکیل می دهند. روش نمونه گیری در بعد کیفی روش آگاهانه ازنوع هدفمند گلوله برفی و دربخش کمی، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. حجم نمونه در مصاحبه با 18 نفرخبره به اشباع نظری رسید و در بعد کمی بر اساس فرمول مورگان، تعداد( 141 )نفر تعیین شد. ابزار سنجش در بعد کیفی فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته بود
که بعد از پایان مراحل کدگذاری باز ، محوری و انتخابی، توسط خبرگان تایید شد . اعتبار پرسشنامه در بخش کمی از طریق آلفای کرونباخ اندازه گیری شد، آلفای کل برابر با 98/0 بود.. تجزیه وتحلیل داده ها در بعد کیفی، به مدد کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمی در قالب توصیف و تحلیل داده ها صورت گرفت. یافته های پژوهش بعد دانش، نگرش، توانایی های فکری وذهنی، توانایی های مدیریتی، مهارت های مدیریتی عملکردی، مهارت های میان فردی، مهارت های مدیریتی تعالی و بهبود، مهارت های رهبری تحول آفرین، مهارت های حرفه ای و شغلی، ویژگی های روان شناختی و شخصیتی را به عنوان ابعاد 10 گانه الگوی توسعه حرفه ای با 39 مولفه و320 شاخص، شناسایی و تایید کرد.

کلیدواژه‌ها