بررسی عوامل اثرگذار و پیامدهای الگوی شهروند فرهنگی و اعتباریابی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان. ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مهم‌ترین عاملی که می‌تواند منجر به افزایش میزان مصرف فرهنگی در شهر شود ارتقاء سطح فرهنگ‌شهروندی و درواقع داشتن فرهنگ مصرف فرهنگی از سوی شهروندان است. این مهم در گروِ وجود «شهروند‌فرهنگی» است. شهروند‌فرهنگی لازمه توسعه‌پایدار یک شهر رو به رشد است. این که مدیران شهری، مصرف فرهنگی را از ضرورت‌های توسعه شهر بدانند و آن‌را در برنامه های تفصیلی و توسعه‌ای شهر لحاظ کنند. هدف تحقیق حاضر تدوین الگوی شهروند فرهنگی در شهر تهران بود. بدین منظور از روش نظریه برخاسته از داده‌ها شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی استراوس و کوربین استفاده شد. 20 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با نمونه‌گیری هدفمند با کارشناسان مرتبط که حداقل 2 سال در زمینه امور فرهنگی سابقه کار داشتند انجام گرفت و به منظور ارزیابی اعتبار الگوی تدوین‌شده به 10 تن از اساتید و کارشناسان و نخبگان فرهنگی در دانشگاه به طور مجزا، ارائه و نظرات آنها جهت اصلاح و تعدیل اخذ گردید. پدیده اصلی تحقیق "شهروند‌فرهنگی" نام گرفت. شرایط علی شهرون‌فرهنگی، سرمایه‌فرهنگی، اهداف فرهنگی، هویت اجتماعی، مشارکت فرهنگی، حقوق فرهنگی، هوش فرهنگی، تعاملات خانوادگی، تفاوتهای فرهنگی، مصرف رسانه و امنیت فرهنگی شناسایی شد. و استراتژی های تحقیق بدین شرح به دست آمد؛ هویت مدار بودن و اخلاق مداری که در بعد معتاگرا گنجانده شد، مشارکت و همدلی و سلامت در بعد زیست پذیر و خلاقیت که در بعد انسان محوری دسته بندی شد. پیامدهای حاصل از پژوهش افزایش بنیه اعتقادی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، اعتماد عمومی بین شهروندان، نظم عمومی و ارتقای کارآفرینی اجتماعی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها