ارائه مدل ارتقاء اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی،واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

3 دانشیار مدیریت آموزش عالی،گروه مدیریت آموزش عالی،دانشکده مدیریت واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه مدل ارتقاء اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه شهر تهران بود. روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12، برای شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ها استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی بودند که بعد از انجام 25 مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت.در نهایت 5 بعد، 19 مولفه و 83 شاخص شناسایی شد. روایی از طریق 4 خبره و توسط دو همکار و پایایی از فرمول کوپای (633/0) بدست آمد. برای ترسیم مدل از روش معادلات ساختاری نرم افزار smartpls3 استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد اجتماعی فرهنگی (0.668)، توجهات آموزشی (0.574)، عوامل رفتاری (0.567)، تشکیلاتی (0.446) و فردی (0.345) به ترتیب بیشترین اهمیت را در مدل ارتقاء اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه شهر تهران داشتند. اعتبار الگو نیز با 5 بعد (فلسفه و اهداف، مراحل اجرایی، سازو کار اجرایی، مبانی نظری و بازخورد، اصلاح و مهندسی مجدد) مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان از اعتباربخشی بالای مدل داشتند.

کلیدواژه‌ها