مؤلفه‌های استقرار مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

2 استادیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، شناسایی مؤلفه‌های استقرار مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر می‌باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات، نظری و رویکرد آن با توجه به اهداف پژوهش، کیفی از نوع تحلیل مضمون می‌باشد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده گردید. جهت بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و مدیران اداره کل، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با حداکثر تنوع، 32 نفر از مدیران و متخصصانی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش را در اختیار داشتند، انتخاب و از طریق مصاحبه عمیق، اطلاعات مورد نیاز پژوهش جمع‌آوری گردید. مصاحبه تا رسیدن اطلاعات به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد. سوالات این مصاحبه بر اساس مرور ادبیات تحقیق تهیه ‌شد و به منظور مناسب بودن و کفایت توسط چند نفر از استادان و صاحب‌نظران مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت. داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها در فاصله کوتاهی پس از انجام مصاحبه‌ها نسخه‌برداری، دسته‌بندی و تحلیل شدند. جهت اعتباریابی نتایج، از روش قابلیت باورپذیری، قابلیت انتقال‌پذیری، قابلیت اطمینان‌پذیری و قابلیت تأیید پذیری، بهره گرفته شد. همچنین، برای افزایش اعتماد، در جریان کدگذاری‌ها از دو کدگذار استفاده شد. بر اساس نتایج، سه مولفه به عنوان مولفه‌های مؤثر بر پیاده سازی نظام مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر مورد شناسایی قرار گرفت، که شامل زیرساخت‌های فنی، زیرساخت‌های انسانی و زیرساخت‌های سازمانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها