تاثیر به اشتراک گذاری مدیریت دانش ضمنی بر بهره وری سازمانی کارکنان (مورد مطالعاتی بانک سپه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

این پژوهش به بررسی نقش دانش ضمنی می پردازد که اثربخشی و بهره وری سازمانی را نشان می دهد. برای انجام این تحقیق و ارزیابی اعتبار مدل و فرضیه های آن، 250 پرسشنامه به صورت نمونه برداری تصادفی با استفاده از فرمول Cochran در بین مدیران و کارمندان شعب مختلف بانک سپه در شهر تهران توزیع و تعداد 210 پرسشنامه دریافت شد. فرمول Cochran با 0.05 درصد سطح خطا، 95 درصد سطح دقت و اندازه نمونه بیشتر از 196 در نظر گرفته شد. اعتبار پرسشنامه ها با استفاده از روش اعتبارپذیری محتوا مورد بررسی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اطمینان پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که ضریب آلفا برای کل پرسشنامه دارای سطح بالای روایی 0.974 درصد است. همچنین اثبات شد که تاثیر مثبت این عوامل بر نوآوری و رقابت پذیری سازمانی منجر به سطح بالاتر بهره وری می شود و کارمندان متمرکز بر اشتراک گذاری دانش ضمنی دارای اثرات مثبتی بر بهره وری سازمان هستند. در نهایت مطالعه حاضر به این نتیجه گیری می رسد که نه تنها بهره وری سازمانی در اثر به اشتراک گذاری دانش افزایش می یابد، بلکه همچنین سهم نوآورانه کارکنان در نتیجه استفاده از دانش، تخصص و تجارب دیگران افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها