مدل ارتقاء یافته مولفه های سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش با روش داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی, دانشکده علوم تربیتی, گروه مدیریت امورشی, رودهن, ایران

چکیده

هدف مطالعه ارائه مدل ارتقاء یافته سرمایه اجتماعی است. روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه‌ای، از نظرنوع داده‌ها آمیخته اکتشافی متوالی، در بخش کیفی به روش داده بنیادو بخش کمی به روش توصیفی از نوع پیمایشی ،در جامعه آماری بخش کیفی تعدادی از خبرگان و بخش کمی مدیران آموزشی شهر تهران بودند. نمونه های بخش کیفی به روش گلوله‌برفی ودر بخش کمی به روش خوشه‌ای، طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود .از 79 شاخص موجود 6 عامل اصلی و 13 مولفه شناسایی شدکه عامل هویت اجتماعی با مولفه‌های خانوادگی، فردی و فرهنگی، عامل مشارکت اجتماعی با مولفه‌های فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، عامل شبکه‌های اجتماعی با مولفه‌های روابط و مناسبات اجتماعی، عامل آسیب‌های اجتماعی با مولفه‌های هنجارها و بی‌اعتمادی اجتماعی،عامل آگاهی اجتماعی با مولفه‌های دانش اجتماعی وتوسعه ارزش‌های اجتماعی، عامل مسئولیت اجتماعی با مولفه‌های انسجام و اعتماد اجتماعی بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل ،ساختاری مناسب دارد و از برازش برخورداراست .

کلیدواژه‌ها