ارائه مدل مفهومی شناسایی مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاه های علوم پزشکی قطب ۷

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه‎هائی چند از مدیریت داده‎های پژوهشی در کتابخانه‎های دانشگاهی قطب 7؛ بررسی وضعیت موجود و ارائه یک مدل مفهومی انجام شد.
روش تحقیق: پژوهش حاضر یک مطالعه تلفیقی با استفاده از رویکرد دلفی است که در 3 مرحله انجام گردید. جامعه آماری پژوهش خبرگان کتابخانه‎های دانشگاهی قطب 7 کشور بودند؛ برای تعیین پایایی و اعتبار ابزار اندازه‎گیری نیز از آلفای کرونباخ، و روایی محتوایی استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده‎های کیفی از روش داده بنیاد و داده‎های کمی از شاخصهای توصیفی، برازش و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین بارهای‌ عاملی مولفه‎های مدیریت داده بالاتر از 8/0و قابل ‌قبول بوده است. با اطمینان 99 درصد، نکوئی برازش مدل‌های اندازه‌گیری مؤلفه‌های 12گانه (زیرساخت‎های داده؛ نقش نظارتی؛ استفاده مجدد؛ بودجه؛ سازماندهی؛ خدمات اطلاعاتی؛ اشتراک‌گذاری؛ آموزش و به‌روزرسانی؛ توزیع و انتشار؛ سیاست‌گذاری؛ ذخیره و نگهداری؛ حفاظت محتوای داده‌ها) تایید شد. نتایج آزمون t در بخش‌کمی نشان داد که بین وضعیت ‌مطلوب و موجود مدیریت داده در کتابخانه‌های دانشگاههای علوم پزشکی قطب7، تفاوت معناداری (50/80= t-value) وجود داشته و وضعیت موجود نسبت به مطلوب در حد پایین‌تر از متوسط بوده است.
نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که مقوله محوری مطالعه حاضر مشتمل بر 12 بعد و 38 مولفه است که با توجه به شرایط علی، زمینه‎ای و میانجی، مهمترین آنها مورد بررسی قرار گرفت و راهبردهای تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها