طراحی الگوی فلسفی تربیت بدنی مبتنی بر رویکرد اسلامی در سازمان ورزش شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی فلسفی تربیت بدنی مبتنی بر رویکرد اسلامی در سازمان ورزش شهرداری تهران انجام شد. پژوهش مذکور از نظر هدف بنیادی- کاربردی و از نظر روش اجراء آمیخته بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی خبرگان و مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران بودند که به‌صورت هدفمند و بنا بر اصل اشباع نظری تعداد 20 نفر انتخاب شدند. گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش در بخش کمی مدیران ستادی و اجرایی سازمان ورزش شهرداری تهران به تعداد ، 1200 نفر بودند. برای تعیین حجم نمونه بخش کمی از فرمول کوکران استفاده شد بنابراین تعداد 291 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، در بخش کیفی پژوهش حاضر از مصاحبه‌های نیمه عمیق استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. روایی و پایایی ابزارهای مورد بررسی و تایید قرار گرفت. روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی، کدگذاری نظری بود که با استفاده از نرم افزارMAXQDA انجام پذیرفت. همچنین در بخش کمی، برای پاسخ به سؤال‌های پژوهش از آزمون‌هایی نظیر ‌همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه‌ای، مدل‌سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-v21، Smart Pls-v2 و Lisrel-v8.8 نیز بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که از میان 57 شاخص (گویه) موجود، 3 مولفه‌ی اصلی قابل شناسایی بود.

کلیدواژه‌ها